REGIONSLISTEN
   

 

Regionslisten gik til valg med følgende valgprogram

 

STEM PERSONLIGT PÅ LISTE  L

 

REGIONSLISTEN er borgernært demokrati

 

Regionslisen VIL borgerne i Region Syddanmark

Vi er ikke partipolitisk styret fra Christiansborg

 

Vil vil kæmpe for

-en bedre trafikal infrastruktur

-en fast forbindelse mellem Fyn og Als

-en målrettet investering i yderområderne

-en øget prioritering af psykiatrien

 

Vi vil gøre Region Syddanmark til et attraktivt sted at leve, bo og arbejde

 

Vi vil sikre let adgang til læger og sundhedsbehandling

 

Vi vil sikre en god kommunikation – et hurtigt og stabilt internet samt optimal mobildækning

 – uanset hvor du bor i regionen

 

Regionslisten har været repræsenteret i regionsrådet siden 2006

 

Regionslisten er i valgforbund med Folkeflokken, Kristendemokraterne, Social Balance, Retsforbundet og Miljøpartiet Fokus

 

 

Lokallisten Region Syddanmark

Ændrede på generalforsamlingen 2013 navn til REGIONSLISTEN

 

 


 

Læs herunder Regionslistens programmer for        
infrastruktur

erhvervspolitik

sundhed

yderområder

 

Regionslistens program for infrastruktur

 

Mobilitet og velfungerende infrastruktur er væsentlig for erhvervsliv, uddannelse og livskvalitet. Regionslisten arbejder for

  • en udbygning af bredbånd til hele region Syddanmark, inkl. øer og tyndt befolkede områder
  • den kollektive trafik skal give et attraktivt og anvendeligt tilbud for regionens borgere gennem koordinering og hensigtsmæssig udnyttelse af forskellige former for transportmidler
  • at gøre vejtrafikken mere sikker gennem en målrettet indsats for at fjerne de sorte pletter på vejkortet og bedre vilkårene for bløde trafikanter.

 

Bredbånd

I dag er langt de fleste virksomheder uanset størrelse dybt afhængige af stabile og hurtige internet­forbindelser. Regionen bør derfor understøtte, at bredbånd bliver tilgængeligt til samtlige virksom­heder og husstande i løbet af valgperioden.

Dette kan samtidig medvirke til bosætning og erhverv/hjemmearbejdspladser i regionens yderområder.

 

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik skal opgraderes, så den bliver et bedre tilbud til borgerne, end den er nu.

Det kan ske gennem bedre koordinering af køreplaner mellem tog og bus, en mere enkel takststruktur, fortsat udbygning af flextrafikken og brugerdrevet innovation.

I de kommende år bliver der investeret meget i hurtigere og bedre tog – det bør regionen følge op på med en ambitiøs forbedring af busforbindelserne.

Først og fremmest skal regionens to trafikselskaber, FynBus og Sydtrafik, lægges sammen til ét. Dels for at opnå administrative gevinster, dels for at skabe bedre sammenhæng på tværs af Lillebælt, end det er tilfældet i dag.

Dernæst skal de nuværende trafikplaner erstattes af én plan inspireret af Region Sjællands R-net, med høj grad af koordinering mellem bus og tog samt halvtimes-drift mellem de større byer.

Endelig skal flextrafikken (og teknikken bagved) opgraderes og udbygges, så flere passagerer kan blive transporteret med mindre busser.

 

Regionen bør også afdække potentialet i og en reel pris for at reaktivere regionens ”restbaner” til passager- og godstrafik. Det drejer sig om Tønder – Tinglev, Vojens – Haderslev,

Rødekro – Åbenrå, Bramming – Grindsted og Tommerup – Assens, der aktuelt bruges til bl.a. veterantogs- og skinnecykelkørsel.

 

Sikre veje

Indsatsen for at gøre vejnettet mere sikkert skal fortsætte i samarbejde med kommuner og stat. Der skal særligt sættes fokus på de tilbageværende ”sorte pletter” samt forbedring af vilkårene for bløde trafikanter. Formålet er at gøre det mere sikkert og dermed attraktivt at gå og især cykle.

 

 


 

 

Regionslistens program for erhvervspolitik

 

Regionslisten vil ved langsigtet og sammenhængende erhvervspolitik gøre region Syd-danmark  til et attraktivt og bæredygtigt sted for udvikling  af sunde  erhvervsvirksomheder i  almindelighed og sundhedsteknologiske og velfærdsteknologiske  virksomheder i særdeleshed.

 

Teknologi

Vi vil understøtte udviklingen  af sundhedsteknologi og robotteknologi  ved videnscentret  i Odense.

 

Samarbejde over grænsen

Krumtappen i erhvervsstrategien er regionens universiteter, et mere aktivt vækstforum og et mere  intensivt samarbejde uden for Danmarks grænser, i særdeleshed  hen over den dansk- tyske grænse,

 

Iværksættere

Vi vil understøtte iværksættere,  især mindre og mellemstore virksomheder.

Ansøgningsprocedurer for erhverv og borgere ønsker vi simplificeret og forkortet.

 

Infrastruktur

Vi vil forbedre  infrastrukturen i regionen, således at  udbringning  af varer og  råvarer  lettes for  erhvervslivet, og virksomhedernes medarbejderes  mulighed for pendling lettes.

 

Fast forbindelse Als-Fyn

Den næste faste forbindelse over Lillebælt bør være Fynshav-Bøjden, så den sydlige del af regionen bliver bundet sammen .

 

Handlingerne tæller

Man siger, tanken tæller.  Regionslisten mener, det er handlingerne der tæller!!

Vi vil angribe problemerne fra sag til sag.

                                                                                                

 


 

  

Regionslistens program for sundhed

Decentralt sundhedsvæsen

Vi ønsker et decentralt fungerende sundhedsvæsen, hvor den faglige udøvelse gennemføres i ligeværdig dialog med de bevilgende myndigheder.

Vi er ikke enige i Folketingets og regionsforeningens ønsker om stærk central styring af sundhedsvæsen og skolevæsen, som vi frygter vil udvikle sig til et klientfjendsk planlægnings-monopoliseret sundhedsvæsen.
Centralisering fører til ineffektivitet-

Mindre enheder
Vi ønsker hospitalsvæsenet opbygget af mindre enheder, hvor opgaver, ekspertise og bygningsrammer samles i teams, der hver for sig kan gennemføre diagnostisering og behandling i én arbejdsgang, hvor medarbejderstabene føler sig som en fælles enhed i modsætning til den nuværende afdelingsstruktur..

Til gengæld finder vi, at ovennævnte små teams logistisk skal være let tilgængelige i en samarbejdsstruktur for patienter med flere lidelser.

Én organisation hindrer ventetider
Vi finder, at forebyggelse, diagnostisering af sygdomme, behandling og efterbehandling bør gennemføres via én organisation, som hindrer ventetider imellem de forskellige delaktiviteter. Vi kan ikke se, at disse organisatorisk styrede ventetider, vi har i dag, kan være økonomisk fordelagtige.

Psykiatrien- sundhedsvæsenets stedbarn
Psykiatrien har i årtier været sundhedsvæsenets stedbarn. Området er aldrig tilført tilstrækkelige midler, og er slet ikke fulgt med den procentvise stigning i udgifterne til det somatiske område. Vi ønsker derfor særlig fokus på det psykiatriske område.
 

 


 

Regionslistens program for yderområde-politik

 

Definition af begrebet ”yderområde”

I forbindelse med formuleringen af begrebet ”yderområde” har vi valgt at tage udgangspunkt i begrebet ”yderområde” opfattet som en fællesbetegnelse for Danmarks 30 såkaldte ”udkantskommuner”.

En ”udkantskommune” er en kommune, hvis største by har mindre end 30.000 indbyggere, og som ligger mere end 40 km fra nærmeste såkaldte ”geografiske center” (hvorved forstås byer med mere end 40000 arbejdspladser, og som har flere ind-pendlere end ud-pendlere.

Med denne officielle definition som udgangspunkt har Region Syddanmark i dag følgende ”yderområder” (”udkantskommuner”):

Haderslev, Langeland, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Ærø kommune.

 

Der er behov for en mere aktiv, sammenhængende og langsigtet synsvinkel på den yderområde-politik, der skal føres i Region Syddanmark.

 

Regionslisten vil i Region Syddanmark arbejde for, at:

 

1. Region Syddanmarks yderområdepolitik skal udformes på en sådan måde, at der i regionsrådet rettes særlig opmærksomhed mod at stabilisere og udvikle erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i regionens udkantskommuner.

 

2. Region Syddanmarks yderområdepolitik skal bygges op omkring påvirkning af regeringen til udflytning af statslige arbejdspladser til regionens udkantskommuner.

I tilfælde af, at regeringen fjerner arbejdspladser fra en eller flere af regionens udkantskommuner, skal regionen erhvervsudviklingsmæssigt bidrage til at kompensere kommunen for det lidte tab.

 

3.  Region Syddanmark yderområdepolitik skal formuleres på en sådan måde, at regionen ikke erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt bidrager til overflytning af erhvervs-aktivitet fra egne  udkantskommuner til egne aktivitetskommuner eller mellem egne udkantskommuner.

 

4. Generelt skal Region Syddanmarks yderområdepolitik sikre en harmonisk og stabil erhvervs- og beskæftigelsesmæssig vækst samtlige regionens kommuner imellem.

 

5. Bruge Vækstforum-instrumentet med særligt henblik på at understøtte Region Syddanmarks

otte ”udkantskommuner”. Udkantsområde-politikken skal tage sit udgangspunkt i understøttelsen af kommunernes erhvervsindsats på følgende indsatsområder:

 

a. Skabe et sundt og godt erhvervsklima både for industri, håndværk, handel og landbrug

 

b. Understøtte erhvervsudviklingen forskningsmæssigt

 

c. Medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i udkantskommunens eksisterende virksomheder

 

d. Tiltrække nye virksomheder, ikke mindst på nye lovende forretningsområder

 

e. Sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer – tiltrække relativt langt flere højtuddannede til Region Syddanmarks område

 

f. Understøtte iværksættere – understøtte især mindre og mellemstore virksomheder

 

g. Forbedre Region Syddanmarks infrastruktur i almindelighed og Region Syddanmarks erhvervsmæssige infrastruktur i særdeleshed. Sidstnævnte gennem påvirkning af regionsrådet i Region Syddanmark og regeringen til etablering af den næste faste forbindelse over Lillebælt på strækningen Bøjden-Fynshav

Broen vil styrke udkantskommunerne markant.