REGIONSLISTEN
 


Vedtægter for
Regionslisten

 

§ 1

Listens navn er ”Regionslisten”

 

§ 2

Listens formål er at drive politisk virksomhed i Region Syddanmark

 

§ 3

Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i marts måned

 

§ 4

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom, eller efter en bestyrelsesbeslutning.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 3 ugers varsel.

 

§ 5

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere og referent

3. Formandens beretning

4. Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent

5. Indkomne forslag

6. Regionsrådets medlem(-mer) aflægger beretning

7. Valg af bestyrelse, jf. § 7

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

§ 6

Dirigenten på generalforsamlingen vælges ved almindeligt flertal.

Ved personvalg skal stemmeafgivningen ske skriftligt.

Til vedtagelse af beslutninger kræves almindeligt flertal.

Til ændring af vedtægter kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

§ 7

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode.

Ved det første valg efter disse vedtægters vedtagelse vælges de 3 bestyrelsesmedlemmer, der har opnået flest stemmer, for en 2-årig periode.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år.

Ved senere valg vælges alle bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Revisorer og suppleanter vælges hvert år.

 

§ 8

Ethvert medlem, der har betalt kontingent inden generalforsamlingens afholdelse, har én stemme på generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personlig tilstedeværelse.

 

§ 9

Medlemmer af regionsrådet kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 10

Hvis ”Regionslisten” opløses, afgives Listens midler til almennyttige formål – vedtaget af bestyrelsen.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Snoghøj den 8. november 2006.
Ændret den 16. marts 2013

 

 

 

----------------------------------------                      -------------------------------------

dirigent                                                          repr. for bestyrelsen